საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრა

 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრა მუშაობს კოორდინირებულად და აერთიანებს საბუნებისნეტყველო მეცნიერებათა (ბუნებისმეტყველება, ბიოლოგია, ქიმია, ფიზიკა) საგნების პედაგოგებს. 

• კათედრა ხელმძღვანელობს იუჯი სკოლის კათედრის დებულებით, ითვალისწინებს სკოლის შინაგანაწესს და ეყრდნობა ეროვნულ სასწავლო გეგმას.

• კათედრის წევრები იკრიბებიან თვეში ერთხელ; 

• არჩევენ როგორც გრიფირებულ, ასევე დამატებით სახელმძღვანელოებს;

• წლის განმავლობაში გეგმავენ სხვადასხვა ტიპის როგორც გასვლით, ისე შიდა სასკოლო ღონისძიებებს.

• კათედრის წევრები მუდმივად ზრუნავენ თვითგანვითარებაზე, სასწავლო პროცესს წარმართავენ თანამედროვე სწავლების მეთოდებით და ეცნობიან სიახლეებს. 

• თანამშრომლობენ სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულებთან, იზიარებენ მათ გამოცდილებას.

• ურთიერთთანამშრომლობის მიზნით კათედრის წევრები ესწრებიან კათედრის წევრთა საგაკვეთილო პროცესს, აკვირდებიან და კრიტიკული მეგობრის ინსტიტუტის ფარგლებში ხდება უკუკავშირი. 

• სწავლის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით კათედრა თანამშრომლობს სკოლის ხარისხის სამსახურთან და ითვალისწინებს საერთო მიდგომებს.

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრის - მთავარი ამოცანაა მოსწავლეებს განუვითაროთ:

• კვლევის უნარ-ჩვევები; 

• ინტერესი მეცნიერული კვლევისა და სიახლეების მიმართ; 

• თანამშრომლობის უნარები, რათა შეძლონ თანამშრომლობის მნიშვნელობის გააზრება კაცობრიობის განვითარებისთვის;

• გამოუმუშავდეთ კრიტიკული აზროვნების და  კომუნიკაციის უნარები;

• გააცნობიერონ საკუთარი ადგილი და როლი ბუნებაში და შეძლონ გარემოზე ზრუნვა;

• განუვითარდეს თვითშეფასების და თვითკონტროლის, განსხვავებული აზრის მოსმენისა და შეფასების უნარი, შეეძლოს საზოგადოებაში  თავისი ადგილის განსაზღვრა;

• გაიაზრონ უსაფრთხო ცხოვრების წესის დაცვის მნიშვნელობა;

• ჩამოუყალიბდეთ ჯანსაღი დამოკიდებულება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლებისადმი და გაუჩნდეს ინტერესი გარემომცველი სამყაროს კვლევის,  სიახლეთა  აღმოჩენისა და შეცნობის მიმართ.

 
იუჯი სკოლა
კემბრიჯის რეგისტრირებული
საერთაშორისო სკოლა

ჩვენი სოციალური ქსელი
კონტაქტი
მისამართი: თბილისი, 0160, კოსტავას 77ა.
ტელ:591 992 921;
მეილი: ugschool@ug.edu.ge ; admissionugschool@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები